You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

Fellowship Training in Pediatric Gastroenterology

 

         โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหาร เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2 ปี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการวินิจฉัย ให้คำแนะนำในการป้องกัน และให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน การกลืนไม่สัมพันธ์กัน การแพ้อาหาร โรคลำไส้ต่างๆ โรคตับ และการปลูกถ่ายตับ เป็นต้น รวมถึงยังได้ฝึกหัตถการในระบบทางเดินอาหาร เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง และการเจาะชิ้นเนื้อตับ เป็นต้น นอกจากนี้การอบรมยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การเป็นนักวิจัยที่สามารถคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศและนานาชาติ

          สาขาวิชาทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารและตับจากทั่วประเทศ โดยมีผู้ป่วยที่หลากหลายในทุกกลุ่มโรค รวมไปถึงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก ทำให้มีผู้ป่วยปลูกถ่ายตับมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ  อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทำหัตถการทางเดินอาหาร เช่น การส่องกล้อง การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง การเจาะชิ้นเนื้อตับ เป็นต้น นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้วยังเปิดโอกาสในทำการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาที่หลากหลายทั้งในผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารและโรคตับ

        เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภาหรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในสาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตร

   แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสาขาวิชาทางเดินอาหาร โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1446

   หรือสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1498

    1.  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก URL:  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
    2.  ส่งมาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270  อาคาร 1
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
    3.  เมื่อได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นโดยอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
    4.  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ได้รับเชิญมารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา และตัวแทนอาจารย์สาขาอื่นๆ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
    5.  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการสมัคร

    ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วมในการรับปรึกษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยจะได้เรียนรู้จากผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินอาหาร และผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่มีภาวะแทรกซ้อนทางด้านทางเดินอาหารร่วมด้วย โดยคลินิกผู้ป่วยนอกประกอบด้วย
   •    คลินิกโรคทางเดินอาหาร
   •    คลินิกปลูกถ่ายตับ
นอกจากนี้ผู้อบรมจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการประกอบหัตถการ เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง การเจาะชิ้นเนื้อตับ เป็นต้น ผู้รับการฝึกอบรมยังจะได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการกับกุมารศัลยแพทย์  แพทย์ทางรังสีวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร และพยาธิแพทย์   เพื่อเพิ่มพูนความรู้และหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร อีกทั้งยังได้ร่วมเสนอวิชาการที่เกิดกับผู้ป่วยเด็กแก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน นอกจากนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางคลินิก รวมไปถึงการอ่านบทความทางวิชาการและ Topic Review อย่างสม่ำเสมอ

การฝึกปฏิบัติงานรวมเวลา 24 เดือน

    แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 1 จะร่วมรับปรึกษาผู้ป่วยจากแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในร่วมกับแพทย์ประจำบ้านที่หมุนเวียนมาภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย ส่วนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2 เป็นผู้ให้การกำกับดูแลแพทย์

ประจำบ้านต่อยอดปี 1 และแพทย์ประจำบ้านที่อยู่สาขาวิชาทางเดินอาหาร ในการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  

    นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปดูงานและวิชาเลือกเป็นเวลา 6 เดือน เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหารผู้ใหญ่ สาขาวิชาโภชนาการ ดูงานทางพยาธิวิทยา

และรังสีวิทยา รวมไปถึงการศึกษาดูงานทางด้านโรคทางเดินอาหารและโรคตับที่สถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ  เช่น King’s college ซึ่งเป็น

สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น