You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Fellowship Training in Pediatric Allergy and Immunology

 

         ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี  ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็ก  ได้เรียนรู้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและปัญหาทางคลินิกเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางคลินิก  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ และมีโอกาสศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ร่วมด้วย  ในด้านงานวิจัยผู้เรียนมีโอกาสขอทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้

          เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภาหรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตร

            แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานหน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 

         โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1759 -1760 , 02-201-1494 

          หรือสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์  โทรศัพท์หมายเลข 02-201-1498  

         1. ดาว์นโหลดใบสมัครจาก URL ต่อไปนี้ http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

         2.  ส่งมาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

              270 ถ.พระราม6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

         3.  เมื่อหน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

              เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้นโดยอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

         4.  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น (selected candidate) ได้รับเชิญมารับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจำหน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

              และตัวแทนอาจารย์หน่วยอื่น ๆ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

         5.  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการสมัคร

          ผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วม (active participation) ในคลินิกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  ตลอดระยะเวลา

ฝึกอบรม ทำให้ได้ติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยที่ยากง่ายต่าง ๆ กันภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ จนมีความเชี่ยวชาญ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ

ทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Allergy skin testing)  การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)  การทดสอบความไวของหลอดลม โดยการออกกำลัง

กาย (Exercise challenge test)  และการตรวจ methacholine challenge test  ทดสอบการแพ้ยา(Drug challenge test)  ตรวจการแพ้อาหาร(Oral food

challenge test)  การตรวจ nasal rhinomanometry  การตรวจ exhaled nitric oxide   การรักษาภูมิแพ้โดยวิธี immunotherapy  การวินิจฉัยโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่องแต่กำเนิด  การรับปรึกษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  รวมทั้งสามารถหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มในแต่ละช่วงของการหมุนเวียนปฏิบัติงาน

(รายละเอียดได้แสดงดังในตารางการปฏิบัติงาน) ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย  การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ  การรักษาและติดตามการดำเนินของโรคในระยะยาว  การให้คำปรึกษาแนะนำและการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาอื่น  ตัวอย่างโรคสำคัญที่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถทำการดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง ได้แก่ โรคหืด  โรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้  ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง  แพ้อาหาร  แพ้ยา  แพ้พิษ

แมลง  anaphylaxis  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

          การฝึกปฏัติงานรวมเวลา 24 เดือน

          กุมารเวชศาสตร์หน่วยโรคภูมิแพ้ฯ รพ. รามาธิบดี ไม่น้อยกว่า        20     เดือน

          กุมารเวชศาสตร์หน่วยโรคภูมิแพ้ฯ สถาบันอื่น                               1     เดือน

          อายุรศาสตร์หน่วยโรคภูมิแพ้ฯ ไม่น้อยกว่า                                    1     เดือน

          วิชาเลือกอิสระ ไม่เกิน                                                               2     เดือน

          ลาพักผ่อนไม่เกิน 2 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา