You are here

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

 

 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

Fellowship Training in Pulmonology Pediatric
 

         หน่วยโรคระบบหายใจเด็กจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2515  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุภรี  สุวรรณจูฑะ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นท่านแรก และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธีรชัย  ฉันทโรจน์ศิริ  เป็นหัวหน้าหน่วยท่านที่ 2  จากผลงานอันโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ในวงการแพทย์ จึงทำให้มีกุมารแพทย์จากต่างสถาบันมาขอฝึกอบรมและดูงานในสาขาโรคระบบหายใจอย่างไม่เป็นทางการเป็นจำนวนถึง 26 คน (พ.ศ.2522-2533)   

         ในปี พ.ศ. 2533 หน่วยโรคระบบหายใจได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ หลักสูตร 2 ปี และได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 3 ครั้ง  ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547,  ครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2551 และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2556  หลักสูตรการฝึกอบรมมีกำหนดเวลา 2 ปี โดยแต่ละปีมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์  

            -  เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคระบบหายใจแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นต้นแบบให้แก่สถาบันอื่นในประเทศไทย

            -  เป็นผู้บุกเบิกการดูแลรักษาผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตในเด็กอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเดิมหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตมีแต่ผู้ใหญ่

            -  มีตารางการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ชัดเจนมีระบบการเรียนการสอนที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับสถาบันอื่นได้

            -  เน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและ Respiratory Home Care

            -  มีการเรียนการสอนเรื่องการนอนหลับในเด็ก (Pediatric Sleep Medicine) จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการตรวจการนอนหลับในเด็ก

               ที่ได้มาตรฐาน มีผู้ช่วยหลากหลาย

            -  มีการประเมินอย่างเป็นระบบ

            เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ของแพทยสภา หรือเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านใน

สาขากุมารเวชศาสตร์ในสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรองครบตามหลักสูตรของแพทยสภา

            และทางหน่วยฯ เน้นเรื่องสำคัญที่สุด คือ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถทำงานหนักได้  โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ

ดังต่อไปนี้ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ รับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (teamwork), มีความสามารถในการบริหารจัดการ, มีลักษณะความเป็นผู้นำ และความเป็นครู 

          แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานหน่วยโรคระบบหายใจ  ห้องโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก (ห้อง 304)  ชั้น 3 

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โทรศัพท์ 02-201-1727, 02-201-2447  หรือสำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

โทรศัพท์  02-201-1488

1.  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก URL ต่อไปนี้   http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

2.  ส่งมาที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระรามหก  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

3.  เมื่อหน่วยโรคระบบหายใจได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาเบื้องต้น

     โดยอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

4.  ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ได้รับเชิญมารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำหน่วย และตัวแทนอาจารย์หน่วยอื่นๆ

     ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

5.  คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะตัดสินรับผู้สมัครโดยใช้ผลการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการสมัคร

     โดยมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีละ 3 คน

            การฝึกปฏิบัติงานรวมเวลา 24 เดือน

                -  หน่วยโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์รามาไม่น้อยกว่า 14 เดือน

                -  หออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) ไม่น้อยกว่า 5 เดือน

             -  เพิ่มพูนทักษะในสถาบันอื่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น รังสีวิทยา, วิสัญญีวิทยา ตามความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 4 เดือน

                - ลาพักผ่อนประจำปี ปีละ 2 สัปดาห์

                - มีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง

                     มีตารางกิจกรรมการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอย่างเป็นระบบ และมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

                     1   department activity ประกอบด้วย basic science (resident), morbidity & mortality conference, Journal club,

                     Pediatric-surgical conference, Interesting case

            2   Ward work รวมถึงหัตถการต่างๆ bronchoscope, central venous catheter assessment, complete chart, รับ consult,

                 เรียน sleep/polysomnography

            3  Journal เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 สัปดาห์ที่ 1, 3 แทรกด้วย Pediatric chest-radio-pathological conference ทุก 6 เดือน,

                 Update current medication  โดย clinical pharmacologist, การเรียนการสอนของอาจารย์ต่างแผนกหัวข้อที่น่าสนใจ

                 4   Resident teaching สอน resident ที่ rotate PICU เรื่อง mechanical ventilator และอื่นๆ ที่สนใจ

                 5   Sleep conference เดือนละ 1 ครั้ง

                 6   เดือนละ 1 ครั้ง 

 

  มีระบบประเมินผลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดระหว่างการฝึกอบรมฯ

            มีการประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  โดยอาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลจะเป็นผู้กรอกใบประเมินของหน่วยฯ

ในด้านต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง  และได้มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยอาจารย์ประจำหน่วย ประเมินความรู้

ประเมินโดยอาจารย์ประจำหน่วยในระหว่างการทำ ward round, การออก OPD และการทำกิจกรรมของหน่วยฯ ตามตารางกิจกรรม

fellow  และมีการจัดสอบปากเปล่าปีละ 1 ครั้ง (oral examination) และประเมิน portfolio เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการรับวุฒิบัตร