You are here

สมัครแพทย์ประจำบ้าน

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

     ภาควิชาฯ ดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ของแพทยสภา และดำเนินการสัมภาษณ์ตามราชวิทยาลัยกุมารฯ กำหนด โดยจำนวนที่รับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักสูตรของราชวิทยาลัยกุมารฯ เป็นจำนวนปีละ 15 คน

ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ประวัติการศึกษา (แพทยศาสตรบัณฑิต)
2. การสัมภาษณ์
3. จดหมายรับรองจากหัวหน้างาน (Recommendation letter)
4. ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
5. เจตคติ พฤตินิสัย

โดยผู้สมัครต้องผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยกุมารฯ ซึ่งถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา
 

คะแนนพิเศษ
- ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากสถาบันฝึกอบรมสมทบกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เนื่องจากหนึ่งในพันธกิจของภาควิชาฯ คือ
การผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการสอนและพัฒนาผู้อื่น
ทั้งนี้ผู้ที่ใช้ทุนครบ 3 ปีจะได้รับการพิจารณาก่อน ยกเว้น ผู้สมัครในโครงการแพทย์ 4
     

     หากภาควิชาฯ พิจารณารับแพทย์ท่านนั้นมาเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ท่านนั้นลาออกก่อนใช้ทุนครบกาหนด แพทย์ท่านนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นแพทย์ประจำบ้านทันที
ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังประกาศผลการคัดเลือก

ท่านสามารถ download แบบคำร้องขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  ได้ใน website ของภาควิชาฯ 
 

สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
หากท่านสนใจจะสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ รศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ประธานโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน หรือ คุณอมรรัตน์ แก้วโกมล/คุณสุกานดา มีปัญญา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1498

 

รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
7. สำเนาปริญญาบัตร
8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 3 ฉบับ
9. บทความบรรยายแสดงความคิดเห็นต่อวิชาชีพกุมารแพทย์ และเหตุผลที่ท่านเลือกมาเรียนกุมารเวชศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
10. ผลการสอบ National test step 1 และ step 2
11. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัญญารับรองการได้รับทุนเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม สัญญารับรองสามารถยื่นภายหลังจากที่ต้นสังกัดประกาศผลพิจารณาทุนแล้ว)

 

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 15 พฤษภาคม 2562 กรอกใบสมัครได้ที่ http://www.tmc.or.th/tcgme