You are here

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

        

          ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรวม 16 อนุสาขาวิชา เพื่อผลิตกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว สามารถกลับไปพัฒนางานในอนุสาขาของตนเอง และดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ณ โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ได้ นอกจากนั้นการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสเรียนรู้การทำวิจัย เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหรือคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการติดตาม รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในอนุสาขาวิชาของตนได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะได้ซึมซับแบบอย่างที่ดีในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบเป็นองค์รวมจากอาจารย์ในภาควิชาฯอีกด้วย
          การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดยึดตามหลักปรัชญาของภาควิชาฯ คือ “เก่ง ดี มีสุข” หลักสูตรการอบรมจึงมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นสำคัญ โดยพยายามให้มีดุลยภาพระหว่างปริมาณงาน มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนทักษะและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และการคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
     ภาควิชาฯ มุ่งหวังสร้างอัตลักษณ์ให้แพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษาจากหลักสูตรเป็น “กุมารแพทย์นักพัฒนา” จึงมีพันธกิจของแผนการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
1.  ผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางกุมารเวชปฏิบัติ รวมถึงมีสมรรถนะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) โดยมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมแห่งวิชาชีพ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ
2.  ผลิตกุมารแพทย์ที่มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการสอนและพัฒนาผู้อื่นหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ผลิตกุมารแพทย์ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนา ทางด้านวิชาการและบริการ ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชนและสังคมต่อไป
4.  ผลิตกุมารแพทย์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย (Individual Development Plan)

               

วีดิทัศน์แนะนำภาควิชาฯ

       

ผลงานที่โดดเด่น

       

Live & Learn

                     
               

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

       

ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม

       

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                 

อนุสาขาที่เปิดอบรม

       

คลังรูปแพทย์ประจำบ้านต่อยอด