ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562

 โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเฉพาะทางในสาขาต่างๆซึ่งมีทั้งหมดถึง 15 สาขาภายในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ใช้เวลาตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปี  
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถานที่ฝึกอบรมที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับประสบการณ์หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการดูแลผู้ป่วย โดยการดูแลและฝึกฝนจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในหน่วย
  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อจบหลักสูตร ในระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปีนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางคลินิก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัย รวมไปถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 

สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562

1.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

9. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

2.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา

10. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

3.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการพฤติกรรม

11. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

4.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อ    

12. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

5.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    

13. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

6.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

14. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็ก

7.  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

15. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เวชพันธุศาสตร์

8. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 

 

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกานดา / คุณอมรรัตน์ แก้วโกมล โทรศัพท์ 02 201 1498

หรือ http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in เพื่อกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด