กิจกรรมภาควิชา

You are here

Resident & Staff Meeting 2014 @ Springfield Cha Am 20 - 21 December 2014

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การสัมมนาอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง การก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันด้วยการพัฒนาตนเองในมุมมองใหม่

เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2557