กิจกรรมภาควิชา

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  ได้กล่าวเปิดงาน

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความรักใคร่สมัครสมานระหว่างอาจารย์กับศิษย์

ปิดท้ายด้วย

ความทรงจำดีๆ เมื่อเหล่าอาจารย์ภาควิชากุมาฯ มาร่วมร้องเพลง "เล่าสู่กันฟัง" ให้ลูกศิษย์เนื่องในโอกาสจบเป็นกุมารแพทย์