กิจกรรมภาควิชา

You are here

งานสานสัมพันธ์เพื่อลูกรักครั้งที่ 10

 

งานสานสัมพันธ์เพื่อลูกรักครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2557

ห้องประชุม อรรถสิทธ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดโดย หน่วยทารกแรกเกิด ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครอบครัวของทารกที่เกิดก่อนกำหนดได้มีโอกาสรู้จัก และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่เคยเกิดก่อนกำหนดแสดงความสามารถ

- กิจกรรมให้ความรู้ "การกระตุ้นพัฒนาการเรื่องการอ่านและเล่านิทาน"