กิจกรรมภาควิชา

You are here

สัมมนาคณะกรรมการ CLT ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 โดย ดร.บัญญัติ บุญญา

สัมมนาคณะกรรมการ CLT ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่"

โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. บัญญัติ  บุญญา

12 - 13 กันยายน 2557

ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

 

 

บรรยากาศในการสัมมนาได้รับทั้งความรูุ้และความสนุกสนาน