กิจกรรมภาควิชา

You are here

งานมุทิตาจิต ในวาระครบรอบอายุ 4 อาจารย์

 

 
           ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต ในวาระครบอายุ ได้แก่  
๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชวลิต ปรียาสมบัติ ครบ ๘๔ ปี
๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ครบ ๘๐ ปี
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์  ครบ ๘๐ ปี
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ ครบ ๘๐ ปี
บรรยายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน