พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 10 สารพิษที่มีกลิ่นเฉพาะ

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 10 สารพิษที่มีกลิ่นเฉพาะ
 
กลิ่น สารพิษ
     Acetone
     Ethyl alcohol
     Isopropyl alcohol
     Lacquer
     Chloroform
     Bitter almond
     Ethyl alcohol
     Apricot pits
     Cyanide
     Burned rope      Marijuana
     Carrot      Cicutoxin (Water hemlock)
     Garlic
     Arsenic
     Arsine gas
     Dimethylsulfoxide
     Organophosphates
     Phosphorus
     Selenium
     Thallium
     Mothballs
     Naphthalene
     Paradichlorobenzene
     Peanuts      Rodenticides
     Pear
     Chloral hydrate
     Paraldehyde
     Pungent aromatic      Ethchlorvynol
     Rotten egg
     Hydrogen sulfide
     Mercaptans
     Shoe polish      Nitrobenzene
     Violets      Turpentine
     Wintergreen      Methyl salicylate