พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 15 - 19

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 15 กลุ่มอาการเป็นพิษของระบบประสาทอัตโนมัติ

กลุ่มอาการ อาการแสดง ยาหรือสารพิษที่พบบ่อย
Cholinergic
Muscarinic
(DUMB BELS)
Nicotinic
Defecation, urination, miosis, bradycardia, emesis, lacrimation, secretions Acetylcholine, pilocarpine, mushrooms (certain species), carbachol, organophosphates
Anticholinergic Dry skin, hyperthermia, thirst, dysphagia, dilated pupils, tachycardia, urgency and retention, delirium, hallucinations, respiratory failure Belladonna alkaloids, mushrooms species, scopolamine, antihistamines, tricyclic antidepressants
Sympathomimetic CNS excitation, convulsions, hypertension, tachycardia Theophylline, caffeine, amphetamines
Sympathomimetic CNS excitation, convulsions, hypertension, tachycardia Theophylline, caffeine, amphetamines
Alpha adrenergic Hypertension with reflex tachycardia, dilated pupils Phenylpropranolamine, phenylephrine, methoxamine
Beta adrenergic Hypotension, tachycardia Terbutarine, metoproterenal
Sympatholytic Hypotension, bradycardia, pinpoint pupils, decreased peritalsis Clonidine methyldopa
Withdrawal Diarrhea, mydriasis, goose flesh, tachycardia, lacrimation, yawning, cramps, hallucinations Alcohol, barbiturates, benzodiazepines narcotics, chloral hydrate

 

ตารางที่ 16 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด abnormal movement disorder

Dystonia
Haloperidol and butyrophenones
Metoclopramide
Phenothiazines
Rigidity
Lithium
Malignant hyperthermia
Monoamine oxidase inhibitors
Neuroleptic malignant syndrome
Strychnine
Dyskinesias
Amphetamines
Anticholinergic agents
Antihistamines
Caffeine
Cyclic antidepressants
Ketamine
Levodopa
Lithium


ตารางที่ 17 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด derilium, confusion หรือ psychosis

Predominant confusion or delirium
Amantadine
Anticholinergic agents
Antihistamines
Carbon monoxide
Cimetidine
Disulfiram
Lead and other heavy metals
Levodopa
Lidocaine and other local anesthetics
Lithium
Salicylates
Predominant agitation or psychosis
Amphetamines and derivatives
Caffeine
Marihuana
Phenylpropanolamine
Procaine
Theophylline

 

ตารางที่ 18 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดอาการชัก

CNS stimuiants
Amphetamines and derivatives
Caffeine
Phenylpropanolamine
Theophylline
Antidepresants and antipsychotics
Cyclic antidepressants
Haloperidol and butyrophenones
Phenothiazines
Others
Alcohols (ethylene glycol, methanol, metaldehyde phenols)
Antihistamines (diphenhydramine, hydroxyzine)
Beta blockers
Boric acid
Camphor
Carbamazepine
Chlorinated hydrocarbon solvents
Cholinergic agents (carbamates, nicotine,organophosphates)
Citrate
DET (insect repellant)
Fluoride
Hypoxia
Isoniazid
Lead and other heavy metals
Lidocaine and other local anesthetics
Lithium
Meperidine
NSAID's, phenylbutazone, salicylates
Plant toxins
Withdrawal from ethanol or sedative hypnotic drugs

 

ตารางที่ 19 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด coma

General CNS depressants
Anticholinergics
Antihistamines
Barbiturates
Cyclic antidepressants
Ethanol and other alcohols
Phenothiazines
Sedative-hypnotic agents
Cellular hypoxia
Carbon monoxide
Cyanide
Hydrogen sulfide
Methemoglobinemia
Sympatholytic agents
Clonidine
Methyldopa
Opiates
Other
Bromide
Diquat
Disulfiram
Hypoglycemic agents
Lithium
Phenylbutazone and enolic acid derivatives
Salicylates