พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 1 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดไข้, ตารางที่ 2 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypothermia

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ


ตารางที่ 1 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิดไข้
Excessive muscular hyperactivity, rigidity, or seizures
 • Amphetamines and derivatives
 • Cyclic antidepressants
 • Lithium
 • Monoamine oxidase inhibitors
Increased metabolic rate
 • Dinitrophenol and pentachlorphenol
 • Salicylates
 • Thyroid hormone
Impaired heat dissipation or disrupted thermoregulation
 • Anticholinergic agents
 • Antihistamines
 • Cyclic antidepressants
 • Phenothiazines and other antipsychotic agents
Others
 • Heatstroke
 • Malignant hyperthermia and neuroleptic malignant syndrome
 • Withdrawal from ethanol or sedative hypnotic drugs
 
 
ตารางที่ 2 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypothermia
 • Barbiturates
 • Cyclic antidepressants
 • Ethanol and other alcohols
 • Hypoglycemic agents
 • Opiates
 • Phenothiazines
 • Sedative hypnotic agents