พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 20 ยาและสารพิษที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ pupils

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 20 ยาและสารพิษที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ pupils

Constricted pupils
Sympatholytic agents
Clonidine
Opiates
Phenothiazines
Tetrahydrozoline
Cholinergic agents
Carbamate and organophosphates insecticides
Nicotine
Physostigmine
Pilocarpine
Dilated pupils
Sympathomimetic agents
Amphetamines and derivatives
Dopamine
Monoamine oxidase inhibitors
Nicotine
Anticholinergic agents
Atropine and other anticholinergics
Antihistamines
Cyclic antidepressants
Hypoxia