พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 21 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด renal failure

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 21 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด renal failure

Direct nephrotoxic effect
Acetaminophen
Amanita phalloides mushrooms
Antibiotics (aminoglycosides)
Analgesics (phenacetin)
Chlorinated hydrocarbons
Ethylene glycol (oxalate)
Heavy metals (mercury)
Hemolysis
Arsine
Methemoglobinemia
Naphthalene
Oxidizing agents (chlorates)
Rhabdomyolysis
Amphetamines and derivatives
Coma with prolonged immobility
Carbon monoxide
Hyperthermia
Status epilepticus
Strychnine