พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 24 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด rhabdomyolysis

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 24 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด rhabdomyolysis

Excessive muscular hyperactivity, rigidity, or seizures
Amphetamines and derivatives
Cyclic antidepressants
Lithium
Monoamine oxidase inhibitors
Seizures caused by a variety of agents
Strychnine
Tetanus
Direct cellular toxicity
Amatoxin containing mushrooms
Carbon monoxide
Colchicine
Ethylene glycol
Other or unknown mechanisms
Barbiturates
Ethanol
Hyperthermia
Sedative hypnotic agents
Trauma