พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 25 ภาวะที่พบมี high anion gap metabolic acidosis

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 25 ภาวะที่พบมี high anion gap metabolic acidosis

ภาวะที่พบมี high anion gap metabolic acidosis
Uremia
Diabetic ketoacidosis
Lactic acidosis
Salicylate toxicity
Methanol poisoning
Ethylene glycol poisoning
Nondiabetic alcoholic ketoacidosis
Paraldehyde toxicity
Cyanide poisoning
Isoniazid overdose
Iron overdose