พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 26 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด elevation ของ osmolar gap

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 26 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด elevation ของ osmolar gap

ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด elevation ของ osmolar gap
Acetone
Ethanol
Ethyl ether
Ethylene glycol
Isopropyl alcohol
Mannitol
Methanol
Propylene glycol
Renal failure