พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 31 ยาและสารพิษที่ออกฤทธิ์ช้า บางครั้งอาจจะทำให้วินิจฉัยผิด ถ้าคิดไม่ถึง

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 31 ยาและสารพิษที่ออกฤทธิ์ช้า บางครั้งอาจจะทำให้วินิจฉัยผิด ถ้าคิดไม่ถึง

ยาหรือสารพิษ เวลาที่เริ่มมีอาการภาวะเป็นพิษ
Amanita phalloides
12 ชั่วโมง
Ethylene glycol
6 ชั่วโมง
Metal vapour
8 ชั่วโมง
Metaldehyde
48 ชั่วโมง
Methanol
48 ชั่วโมง
Paracetamol
36 ชั่วโมง
Paraquat
48 ชั่วโมง
Salicylates
12 ชั่วโมง
Thallium
4 วัน
Thyroxine
1 สัปดาห์
Arsine, stibine
24 ชั่วโมง