พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 5 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypotension, ตารางที่ 6 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypertension

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

 
ตารางที่ 5 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypotension
 
Hypotension with relative bradycardia
 
Sympatholytic agents
 • Beta blockers
 • Bretylium
 • Clonidine, prazosin, and methyldopa
 • Hypothermia
 • Opiates
 • Reserpine
Membrane depressant drugs s
 • Beta blockers
 • Cyclic antidepressants
 • Encainide and flecainide
 • Quinidine, procainamide, and disopyramide
 • Propoxyphene
Others
 • Barbiturates
 • Calcium antagonists
 • Cyanide
 • Fluoride
 • Organophosphates and carbamates
 • Sedative hypnotic agents
Hypotension with tachycardia

Fluid loss third spacing
 • Amatoxin containing mushrooms
 • Arsenic
 • Colchicine
 • Copper sulfate
 • Hyperthermia
 • Iron
 • Sedative hypnotic agents
Peripheral venous or arteriolar dilation
 • B2-stimulants (e.g. metaproterenol, terbutaline)
 • Caffeine
 • Cyclic antidepressants
 • Hydralazine
 • Hyperthermia
 • Nitrites
 • Sodium nitroprusside
 • Phenothiazines
 • Theophylline
 
 
ตารางที่ 6 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypertension
 
Hypertension with tachycardia

Generalized sympathomimetic agents
 • Amphetamines and derivatives
 • Ephedrine
 • Epinephrine
 • Levodopa
 • Monoamine oxidase inhibitors
 • Marihuana
Anticholinergic agents
 • Atropine and other anticholinergics
 • Antihistamines
 • Cyclic antidepressants
 • Phenothiazines
Others
 • Ethanol and sedative hypnotic drug withdrawal
 • Nicotine
 • Organophosphates
Hypertension with bradycardia or atrioventricular block
 
 • Clonidine
 • Ergot derivatives
 • Methoxamine
 • Norepinephrine
 • Phenylephrine
 • Phenylpropanolamine