พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 28 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด ventricular arrhythmias, ตารางที่ 29 ยาและสารพิษที่ทำให้ conduction defects ที่หัวใจ

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 28 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด ventricular arrhythmias

QT prolongation or torsedes de pointes
Amiodarone
Arsenic
Citrate
Fluoride
Organophosphate insecticides
Thallium
Ventricular tachycardia or fibrillation
Amphetamines and other sympathomimetic agents
Aromatic hydrocarbon solvents
Caffeine
Chloral hydrate
Chlorinated of fluorinated hydrocarbon solvents
Cyclic antidepressants
Digitalis glycosides
Fluoride
Phenothiazines
Theophylline

 

ตารางที่ 29 ยาและสารพิษที่ทำให้ conduction defects ที่หัวใจ

ยาและสารพิษที่ทำให้ conduction defects ที่หัวใจ
Beta blockers (propranolol)
Cyclic antidepressants
Digitalis glycosides
Diphenhydramine
Encainide and flecainide
Phenothiazines
Propoxyphene
Quinidine, procainamide and disopyramide