พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 3 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด bradycardia หรือ atrioventricular block, ตารางที่ 4 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด tachycardia

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 3 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด bradycardia หรือ atrioventricular block
Cholinergic or vagotonic agents
 • Carbamate insecticides
 • Digitalis glycosides
 • Organophosphates
 • Physostigmine
Sympatholytic agents
 • Beta blockers
 • Clonidine
 • Opiates
Membrane depressant drugs
 • Beta blockers
 • Cyclic antidepressants
 • Encainide and flecainide
 • Quinidine, procainamide, and disopyramide
Other
 • Phenylpropanolamine and other alpha-adrenergic agonists
 • Calcium antagonists
 • Lithium
 • Propoxyphene
 
 
ตารางที่ 4 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด tachycardia
Agents causing cellular hypoxia
 • Carbon monoxide
 • Cyanide
 • Hydrogen sulfide
 • Oxidizing agents (methemoglobinemia)
Sympathomimetic agents
 • Amphetamines and derivatives
 • Caffeine
 • Ephedrine and pseudoephedrine
 • Theophylline
Anticholinergic agents
 • Amanita muscaria mushrooms
 • Antihistamines
 • Atropine and other anticholinergics
 • Cyclic antidepressants
 • Phenothiazines
 • Plants
Substances associated with withdrawal syndromes
 • Alcohol
 • Alpha methyldopa
 • B-Blocking agents
 • Central nervous system depressants
 • Clonidine
 • Sedative-hypnotics
Other
 • Ethanol or sedative-hypnotic drug withdrawal
 • Hydralazine and other vasodilators
 • Thyroid hormone