พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางกำหนดวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำปี 2555

 

ตารางกำหนดวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology
ประจำปี 2555

ครั้งที่ วัน เวลา สถานที่
1   วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2   วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 13.00 - 15.00   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3   วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 13.00 - 15.00   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง