ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

 

ramapis

ระบบโปรแกรม สำหรับเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลหลักรวมเกี่ยวกับการบริหารงาน

ramapis

ระบบโปรแกรม สำหรับเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลหลักรวมเกี่ยวกับการบริหารงาน

กิจกรรม | อบรม | สัมมนา (ดูทั้งหมด)

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึก...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึก...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอ...

เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  (ดูทั้งหมด)

 

โครงสร้างหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองคณบดี โดยมีหัวหน้างงานนโยบายและแผนเป็นผ...

budget

งานนโยบายและแผน จะมีหน่วยงานภายในใต้งาน ซึ่ง งบประมาณก็จะอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน เ...

plan04

หน่วยแผนงานที่อยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ติดตามตัวชี้วัด,PA เพื่...

โครงสร้างหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองคณบดี โดยมีหัวหน้างงานนโยบายและแผนเป็นผ...

budget

งานนโยบายและแผน จะมีหน่วยงานภายในใต้งาน ซึ่ง งบประมาณก็จะอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน เ...

plan04

หน่วยแผนงานที่อยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ติดตามตัวชี้วัด,PA เพื่...

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน
สำนักงาน: อาคารเรียนรวม  ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1266   Fax 02-201-0023