ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

ข่าวประกาศ รายงานผล ข้อตกลง และอื่นๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบเว็บเบราเซอร์สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

...

ข่าวประกาศ รายงานผล ข้อตกลง และอื่นๆ

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบเว็บเบราเซอร์สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆ ตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

...
กิจกรรม | อบรม | สัมมนา (ดูทั้งหมด)

ยินดีต้อนรับท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ในวันที่ 11 ธั...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี ผ่าน W...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึก...

ยินดีต้อนรับท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ในวันที่ 11 ธั...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี ผ่าน W...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึก...

เนื่องด้วยงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอ...

เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน (ดูทั้งหมด)

บุคลกากรของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีหัวหน้างงานนโยบายและแผนเป็นผ...

หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทำงบประมาณของคณะฯ ท...

หน่วยแผนงาน ซึ่งอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ติดตามตัวชี้วัด,PA เพื่...

บุคลกากรของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีหัวหน้างงานนโยบายและแผนเป็นผ...

หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทำงบประมาณของคณะฯ ท...

หน่วยแผนงาน ซึ่งอยู่ภายใต้งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ติดตามตัวชี้วัด,PA เพื่...

หน่วยธุรการของงานนโยบาย มีหน้าที่ มีหน้าที่ รับ-ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จัดทำเอกสารต่...

เอกสารเผยแพร่ (ทั่วไป)
+ แผนยุทธศาสตร์
  • แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
+ Action Plan
  • โครงการแผนยุทธศาสตร์ 2560-2563 (Action Plan)  
  • โครงการแผนยุทธศาสตร์ 2556-2560 (Action Plan)  
  • แผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (สงป.) (Action Plan)  
+ ติดตามความก้าวหน้า
  • ผลการดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1  
  • ผลการดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2  
  • ผลการดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3  
  • ผลการดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4  
+ ประเมินผล
  • ผลการดำเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560-2561  
เอกสารเผยแพร่ (ภายในคณะฯ)
+ ด้านยุทธศาสตร์
  • เอกสารข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ภายในคณะฯ Click