You are here

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงาน...

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น. ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน และมอบ...

เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 7.00 - 14.00 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสม...

การมอบเงินกองทุนมุทิตาจิต

การมอบเงินกองทุนมุทิตาจิต แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีญาติเป็นผู้ป่วยติดเตียง และม...

แสดงความยินดี

ศาสตราจารย์อลิสา  ลิ้มสุวรรณ, ศาสตราจารย์สุรเดช  หงส์อิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราภรณ์  จ...

หนึ่งน้ำใจ  ล้านคำขอบคุณ  ครั้งที่ 6

รายการถ่ายทอดสด  ในวันเสาร์ที่  27  เมษายน  2556  ณ  สถานีวิทยุโทร...

โครงการสานสัมพันธ์สภาอาจารย์

วันอาทิตย์ที่   24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

โครงการ “งานอาจารย์สัมพันธ์”

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

จัดการเสวนาเรื่อง “พรบ.  คุ้มครองผู้เสียหายจากการบบริการสาธารณสุข”

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010