You are here

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ปี พ.ศ. 2560

...

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงาน...

18 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 12.00 - 15.00 น. ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได...

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น. ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน และมอบ...

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010