You are here

การเสวนา เรื่อง "สิทธิการตาย ใครอณุญาต"

โดยวิทยากร นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ , นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเมธี  วงศ์ศิริวรรณ ...

ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2529 และอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกตั้งแต่ปี 2529...

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 – 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ งานโสตทัศนศึกษา
ในวันพุธที่ 11สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ณ คณะแพทยศาตร์ศิริรราชพยาบาล ในวันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2553 เวลา 12.45 น.

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages

 
สภาอาจารย์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 1 ชั้น 2  เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-201-1009 , 02-201-1010