You are here

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ , หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชฯ และหอผู้ป่วยจิตเวช

เรื่อง Enneagram of Love & Relationship
โดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ , รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และ ผศ.พ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องบรรยาย 621 อาคารเรียนรวม

โดย พอ.นพ.พงศธร เนตราคม ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในธีม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว " ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Garden Sea View Resort จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  มีการแข่งขันแชร์บอล และประกวดเชียร์ลีตเดอร์

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 6  พฤศจิกายน 2561
 

ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 29 มีนาคม 2562 (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท รับจำนวนจำก...

โดยผู้เข้าร่วมอบมทุกท่านจะต้องผ่านการ อบรมนพลักษณ์ขั้นพื้นฐานมาก่อน

ค่าอบรมตลอดโครงการ 35,000 บาท (เป็นค่าอบรมพร้อมอาหารและที่พักรวมทั้งหมด 13 วัน) รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน 

...

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

เรื่อง "โรคกลัวสังคม" ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 21 (อาคาร 3 เดิม) ชั้น 7

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299