You are here

คณาจารย์

   

 

 

 

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

นพ.มาโนช   หล่อตระกูล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(สนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย)

 พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

   

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษา)

พญ.ดาวชมพู   นาคะวิโร

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(สนับสนุนพันธกิจด้านงานบริการและพัฒนาคุณภาพ)

พญ.ปัญจภรณ์   วาลีประโคน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.รณชัย   คงสกนธ์

 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี

 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

 

อาจารย์พิเศษ

 นพ.ณรงค์   สุภัทรพันธุ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 

   

อาจารย์พิเศษ

 พญ.นงพงา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์  เกียรติคุณ

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

ดร.นพ.ชัชวาลย์   ศิลปกิจ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 

นพ.ปราโมทย์   สุคนิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

พญ.รัตนา   สายพานิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

นพ.จักรกฤษณ์   สุขยิ่ง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

   

นพ.มนัท   สูงประสิทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

นพ.พิชัย   อิฏฐสกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

   

พญ.พลิศรา   ธรรมโชติ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

 นพ.สัญชัย   กุลาดี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 พญ.ธนิตา   ตันตระรุ่งโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

 นพ.กานต์  จำรูญโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 พญ.พิชญา กุศลารักษ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV 

 พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 พญ.พิชญวดี  จิตตโรภาส

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 นพ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 พญ.พรรษพร  หล่อธีรพงศ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 นพ.ดร.มษฐา  ทองปาน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 

 พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

พญ.พิชชาพร  งามทิพย์วัฒนา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 

 
 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ทานตะวัน   อวิรุทธ์วรกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.วินิทรา แก้วพิลา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

       

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.มนัสพร   มานัสสถิตย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.ศรัชชา   เทียนสันติสุข

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

       

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299