You are here

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

         จบการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องผ่านการทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ อย่างน้อย 1 ปี ก่อนจะเข้าฝึกอบรม (ช่วงที่เปิดรับสมัคร อาจยังทำงานไม่ครบ 1 ปีได้)

ขั้นตอนการสมัคร
       
1.   สมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้สมัครในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี 
              ตาม link http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

        2.   สมัครกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้สมัครในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี   
              ตาม link https://www.rcpsycht.org/index.php

** ต้องทำให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน

เอกสารประกอบการสมัคร  มี 2 ส่วนคือ

       1.   เอกสารที่ต้อง submit ทางออนไลน์ ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       2.   เอกสารที่ต้องยื่นที่สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (หรือทางไปรษณีย์) ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

** ต้องทำให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน

แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
          หัวหน้าภาควิชาฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์ 3 เดือน  จำนวนอย่างน้อย 6 คน   โดยประกอบด้วย
          1.หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                             ประธาน
          2. ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์    เลขานุการ
          3. กรรมการหลักสูตรฯ
          4. กรรมการหลักสูตรฯ
          5. กรรมการหลักสูตรฯ
          6.  อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชา
          7. อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชา
 

เกณฑ์พิจารณา

         คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

1.   ผู้สมัครที่ได้รับต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลนจิตแพทย์ 
      จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

2.   ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3.   ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)

4.   ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

      - MU GRAD TEST (Computer Based)

      - TOELF ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)

      - TOELF iBT

      - IELTS

*ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถใช้ผลสอบ CU-TEP ได้

5.   คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึง บุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และทัศนคติ (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์ ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจ แรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์)

                     การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว    โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ , เพศ , ศาสนา , การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

การประกาศผล

         เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

         *ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

         โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินปีการศึกษาละ 8,000 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

การอุทธรณ์

      หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้  หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ช่องทางติดต่อ

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 โทร 02-2011478 ต่อ 220  

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร 02-2011060   

สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 คุณจันทนา โทร 02-640-4488

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299