You are here

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์  (รอบที่ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

         1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจะต้องผ่านการทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปี ก่อนจะเข้าฝึกอบรม (ช่วงที่เปิดรับสมัคร อาจยังทำงานไม่ครบ 1 ปีได้)
         1.2 หากผู้สมัครมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร และการดูแลผู้ป่วย

2. ขั้นตอนการสมัคร
       
กรอกใบสมัครของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563
       ได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
       

ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)

  3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา

  6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  7. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

  8. หนังสือแสดงเจตจำนง *(statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ (ปิดผนึก) (สำหรับสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเป็นลายมือเขียน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)

* คือ เรียงความประวัติส่วนบุคคล และเป้าประสงค์ที่ต้องการเป็นจิตแพทย์ รวมทั้งจุดมุ่งหมายในอนาคต

     9.หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

          9.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา 1 ฉบับ และ

          9.2 ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 1 ฉบับ

     และจะต้องส่ง
          1. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
          2. ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
          3. ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2557 - ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                  - MU GRAD TEST (Computer Based)
                  - IELTS
                  - TOELF iBT
                  - CU-TEP *

หมายเหตุ : * สามารถใช้ผลสอบ CU-TEP ได้ในปีการศึกษานี้ แต่จะยกเลิกในปีการศึกษาหน้า
4. บทความ 1 เรื่อง โดย ให้ท่านค้นคว้าความหมายของ "psychological mindedness" และอธิบายว่า คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการเป็นจิตแพทย์ รวมทั้งให้วิเคราะห์คุณสมบัตินี้ในตัวท่านพร้อมยกตัวอย่าง (ใช้ font Cordia New size 14, ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 )

 

** หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ **

4. แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
          หัวหน้าภาควิชาฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์  โดยประกอบด้วย
                   - หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                             ประธาน
                   - ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์    เลขานุการ
                   - กรรมการหลักสูตรฯ
                   - อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชา

5. เกณฑ์พิจารณา

          คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครที่ได้รับต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ขาดแคลนจิตแพทย์ 
      จะได้รับการพิจารณาก่อน

2.   ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3.   ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)

4.   ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2557 - ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                    - MU GRAD TEST (Computer Based)
                    - IELTS
                    - TOELF iBT
                    - CU-TEP

5.   บทความเรื่อง "psychological mindedness"       
6.   คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึง บุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และทัศนคติ (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์ ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจ แรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์)

                     การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว    โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ , เพศ , ศาสนา , การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

6. การสัมภาษณ์  : กำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยผ่านทางระบบออนไลน์ (ซึ่งทางภาควิชาฯะแจ้งลิ้งค์เพื่อสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไป)

7. การประกาศผล

         เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

         *ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินปีการศึกษาละ 8,000 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

8.  การอุทธรณ์
      หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้  หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9. ช่องทางติดต่อ

10. คำสั่งแต่งตั้ง

รายละเอียดตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1ZU7UaAQFRaCpxeV9GEWStogh8W24DJlV/view?usp=sharing

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299