You are here

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554

คลินิกโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD Clinic)

จากโครงการ “Learning Disorder คืออะไร รู้ได้อย่างไร และแนวทางการรักษา” ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่นในงาน Quality Conference ปี 2553 ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากโครงการนี้ต่อในด้านการให้บริการผู้ป่วยกลุ่ม LD หรือกลุ่มผู้ป่วยบกพร่องด้านพัฒนาการด้านการเรียนรู้ โดยเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ "คลินิก LD" ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ในทุกวันพฤหัสบดี เมื่อเดือน กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยซึ่งมีความบกพร่องด้านพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาและบำบัดเฉพาะทาง เพื่อการพัฒนาและการปรับตัวในการเข้าสู่สังคมภายนอกได้อย่างคนทั่วไป

โครงการให้ความรู้กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 

ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม แนวปฏิบัติและการดูแลผู้ป่วย โดยกำหนดเป็นตารางให้ความรู้ในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4  ของเดือน   

โครงการกระชับรอบเอว  

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากภาวะอ้วนซึ่งพบบ่อยในผู้ป่วย ซึ่งการออกกำลังกายจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ระยะเวลาของโครงการดำเนินการรวม 8 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2554

โครงการในปีงบประมาณ 2555

โครงการประชุมวิชาการ Psychiatry Update 2012 ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปีสำหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยจิตเวช ทำเสร็จ ทำได้ ไม่ต้องทุกข์” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ  หลักเกณฑ์ในการทำงานวิจัย รวมถึงเทคนิคในการทำผลงานวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สนใจในการทำงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาการการแพทย์ ตลอดจนเพื่อใช้ในการทำผลงานวิชาการ
โครงการปรับปรุงโฮมเพจ www.ramamental.com และ Facebook RamaPsychiatry เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับกลุ่มเครือข่ายจิตแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากรความรู้ด้านจิตเวช รวมถึงเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับกลุ่มบุคคลภายนอกได้เพิ่มมากขึ้น 
โครงการคลินิกโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder clinic) เปิดให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ เป็นหนึ่งในการผลักดัน specialty clinic ที่สอดคล้องกับการทำวิจัยของบุคลากรในภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล

1. ศาสตราจารย์ มาโนช หล่อตระกูล ได้รับรางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำปี 2553 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ จากหนังสือเรื่อง "การฆ่าตัวตาย:การรักษาและการป้องกัน" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
 
 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นงพงา ลิ้มสุวรรณ ได้รับเกียรติบัตร “จริยธรรม สรรเสริญ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อ 27 กันยายน 2554
 
 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299