You are here

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยจิตเวช ทำเสร็จ ทำได้ ไม่ต้องทุกข์”

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการทำงานวิจัย รวมถึงเทคนิคในการทำผลงานวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สนใจในการทำงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาการการแพทย์ ตลอดจนเพื่อใช้ในการทำผลงานวิชาการ

คลินิกความจำ  

ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดให้บริการผู้ป่วยที่อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 9.00 – 12.00 น.  

คลินิกโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder clinic)  

เปิดให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำ เป็นหนึ่งในการผลักดัน specialty clinic ที่สอดคล้องกับการทำวิจัยของบุคลากรในภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ปรับปรุงโฮมเพจ Ramamental.com และจัดทำ Facebook RamaPsychiatry

เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับกลุ่มเครือข่ายจิตแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากรความรู้ด้านจิตเวช รวมถึงเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตกับกลุ่มบุคคลภายนอกได้เพิ่มมากขึ้น

สถาบันฝึกอบรมกิจกรรมเลือก    

ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลน่าน  และโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพจิตชุมชนอยู่ในระดับต้นของประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ประจำบ้านในการปฏิบัติงานด้านจิตเวชชุมชน ของหลักสูตรจิตเวชและหลักสูตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในบริบทของจิตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ หน้าที่หลังจบการฝึกอบรมฯ  
 

โครงการในปีงบประมาณ 2556

โครงการประชุมวิชาการ Rama Psychiatry Update 2013 ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปีสำหรับจิตแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่สนใจ
โครงการให้ความรู้ด้านจิตเวชบน Youtube เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคทางด้านจิตเวชในสื่ออื่น ๆ เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพในช่องทางที่สะดวกมากขึ้น
 

บุคคลผู้ได้รับรางวัล

1. นายแพทย์ กานต์ จำรูญโรจน์ ได้รับรางวัลโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือ Jefferson Scale for Physician Empathy - Student version ฉบับภาษาไทย” จากการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 เมื่อ 12-14 ตุลาคม 2554
 
2. นายแพทย์ พิชัย อิฏฐสกุล ได้รับทุน the Young Poster Awardees จาก Organizing Committee ของ PRCP 2012 ให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Effectiveness of Quetiapine Plus Lamotrigine Maintenance Therapy in Challenging Bipolar Disorder” ในการประชุมวิชาการ the 15th Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting (PRCP 2012) 
 
3. ศาสตราจารย์ รณชัย คงสกนธ์ ได้รับทุนนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “Quality of Life among the Navies, their spouses survivors, six months after the Tsunami disaster in Phang-Nga Naval Base, Phang-Nga province, Thailand”  ในงานประชุม Australasian Society for Psychiatric Research Conference  2011
 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299