You are here

ผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ส่งรายงาน Online ปรับปรุงวิธีการส่งรายงาน-ตรวจรายงานนักศึกษาแพทย์  

นักศึกษาแพทย์สามารถส่งรายงานให้อาจารย์ผู้ดูแลจะตรวจรายงานทาง E-mail   หากมีความเห็นเพิ่มเติมหรือข้อแก้ไข อาจารย์จะแก้ไขแล้วส่งกลับนักศึกษาแพทย์ทาง E-mail เช่นเดียวกัน   เป็นการปรับเปลี่ยนช่องทางให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น   

ประเมินการสอน Online  

ภาควิชาฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินการสอนจากกระดาษเป็นประเมินการสอนบน Website : www.ramamental.com/student  ทำให้ได้รับความเห็นจากนักศึกษาแพทย์ผ่านแบบประเมิน Online เร็วขึ้นกว่าการใช้กระดาษ    อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแพทย์มากขึ้น

เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว (Master of Science Program in Child, Adolescent and Family Psychology)    

เป็นหลักสูตรโดยความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน  ประกอบด้วย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ความรู้  ความเข้าใจ  การดูแล  ความเชี่ยวชาญในการประเมิน ช่วยเหลือ บำบัดและฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก  วัยรุ่น และครอบครัว  

โครงการให้ความรู้ด้านจิตเวชบน Youtube  

เป็นการให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรคทางด้านจิตเวชในสื่อออนไลน์  เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพในช่องทางที่สะดวกแก่การเข้าถึงมากขึ้น  
โดยเข้าถึงได้ที่  https://www.youtube.com/user/RamaPsyDepartment/videos

โครงการในปีงบประมาณ 2557

โครงการประชุมวิชาการ Rama Psychiatry Update 2014 ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปีสำหรับจิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และสหวิชาชีพที่สนใจ

โครงการ ADHD เป็นโครงการติดตามผู้ป่วยสมาธิสั้นทั้งในระยะสั้นและการติดตาม 10 ปี ในด้านประสิทธิภาพการรักษา และผลข้างเคียงจากการรักษา เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยระหว่างผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอ ในด้านผลกระทบต่อการเรียน ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ รวมถึงการเป็นโรคทางจิตเวชและคุณภาพชีวิต 
 
โครงการ Cognitive Rehabilitation เป็นโครงการสำหรับฟื้นฟูปัญหาด้าน cognitive function ในผู้ป่วยเช่น mild dementia, mild cognitive impairment หรือ traumatic brain injury โดยมีการประเมินด้วย neuropsychological tests อย่างละเอียด และจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถของสมองทั้งทางด้าน attention, memory, executive function และ visuospatial function  

บุคคลที่ได้รับรางวัล

1. นพ.อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ จากการนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคย้ำคิดย้ำทำในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี" ในการประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและกรมสุขภาพจิต ณ วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555
 
 

 

 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299