หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คลินิกปกติ  เวลาทําการ บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

วัน จิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จันทร์

รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
พญ.แคทลียา ปิยะรัตนโยธิน

ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 อังคาร

ผศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ผศ.นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
พญ.อัมพร โรจนสกุล

ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
พญ.พลิศรา อังศุสิงห์
 พุธ

ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
นพ.พิชัย อิฏฐสกุล

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี 
 พฤหัส

นพ.สัญชัย กุลาดี
พญ.พิชญา กุศลารักษ์
พญ.ธนิตา หิรัญเทพ

รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
รศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ 
 ศุกร์

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
พญ.พิชญวดี ธีราโมกข์
พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน
ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
พญ.เมธรุจี ทวีสุขศิริ

 

 

กรุณาโทรเพื่อนัดเวลาตรวจที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 
02-2011235, 02-2011245

 

*** ถ้าท่านไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดกรุณาติดต่อขอเลื่อนนัดล่วงหน้าในเวลา 13.00-15.00 น ***

 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299