You are here

พันธกิจของสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (child and adolescent psychiatry)

พันธกิจของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (child and adolescent psychiatry)

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเชิงกว้างและเชิงลึกโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีความสามารถในการแก้ไขปัญหารวมถึงส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม และใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งนอกจากความรู้และทักษะด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแล้วจิตแพทย์ควรมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่
- ความรู้ความสามารถอาชีพ (professionalism)
- ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
- การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพหรือแบบทีมผู้รักษาได้โดยเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและจรรยาบรรณจิตแพทย์
- มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน สังคมระบบบริการสุขภาพ
- มีมุมมองอื่น ๆ ที่เป็นความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม
- มีกระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล
- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึกอบรม การฝึกอบรมยังคำนึงถึงสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล
- มีกลไกการกำกับดูแล และประเมินหลักสูตรเป็นระยะอัตลักษณ์ของหลักสูตรคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการค้นหาและทำความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดภายในตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและค
วามถนัดเฉพาะบุคคล

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299