You are here

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME (การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชฯ)

 • พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร     

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ

 1. มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
 2. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วย เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย
 3. มีความรู้ความสามารถอาชีพ (professionalism) เรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 4. มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพหรือแบบทีมผู้รักษาได้ โดยเป็นผู้นำทางวิชาการ
 5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 6.  มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณจิตแพทย์ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการทางจิตเวชศาสตร์
   โดยคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ระบบบริการสุขภาพ และมีมุมมองอื่นๆ ที่เป็นความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม

กระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มตัว
โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การฝึกอบรม
การฝึกอบรมยังคำนึงถึงสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล โดยมีกลไกการกำกับดูแล และประเมินหลักสูตรเป็นระยะ

อัตลักษณ์ของหลักสูตรคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการค้นหาและทำความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดภายในตนเอง
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเฉพาะบุคคล

 • ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร

  1.) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)

  2.) ความรู้  ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน  (Medical Knowledge and Skills)

  3.) การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)

  4.) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)

  5.) ความรู้ความสามารถอาชีพ  (Professionalism)

  6.) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practic)

  ท่านสามารถโหลดรูปเล่มหลักสูตรได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง
  https://drive.google.com/file/d/1c-kB8V6U-SJlmrLU0Sr2dQ7DgxXRK8-f/view?usp=sharing

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299