You are here

รายชื่อการวิจัย ปี 2561 (2018)

รายชื่อการวิจัย ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2561 (2018)

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
1.  Sirichai Hongsanguansri, Natchanan Charatcharungkiat, César A Alfonso, Silvia W Olarte.
     Psychotherapy Training Experiences among Four Child and Adolescent Psychiatry Residency
     Training Centers in Thailand.
J Med Assoc Thai 2018;101(2):261-8.
      
http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/8804
2.  Jarturong Siritienthong, Tantawan Awirutworakul, Sakda Arj-Ong Vallibhakara. Comparative
     Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy in Sleep Quality of Chronic Insomnia Compared to
     Standard Cognitive Behavioral Therapy [CBT-I]: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc
     Thai 2018; 101 (2): 269-73.
     http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/view/8806

3. Jetsadaporn Kaewnin, Orawin Vallibhakara, Sakda Arj-Ong Vallibhakara, Penpun Wattanakrai,
    Benjamaporn Butsripoom, Ekasith Somsook, Sirichai Hongsanguansri & Areepan Sophonsritsuk.
    Prevalence of polycystic ovary syndrome in Thai University adolescents. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 2018; 34(6): 476–80.

    https://doi.org/10.1080/09513590.2017.1409716

4. Chalermpong Sukontapol, Sasithorn Kemsen, Sirintorn Chansirikarn, Daochompu Nakawiro,
    Orawan Kuha, Unchulee Taemeeyapradit. The effectiveness of a cognitive training program in people with mild cognitive impairment:
    A study in urban community. Asian Journal of Psychiatry 2018; 35: 18–23.
    https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.04.028

5. Brooke Levis, Andrea Benedetti, Kira E. Riehm, Nazanin Saadat, Alexander W. Levis, Marleine Azar, et al.
    Probability of major depression diagnostic classification using semi-structured versus fully structured diagnostic interviews.
    Br J Psychiatry 2018 Jun;212(6):377-85. 
    https://doi.org/10.1192/bjp.2018.54

6. Pailin Gaewlai , Sakda Arj-Ong Vallibhakara, Kanjanaporn Meeyai Perkins, Medhi Chantra, Nutchadarin Jaitieng,
   Siriyaporn Sephu, Pattara Wisajun, Sudawan Jullagate, Tantawan Awirutworakul.
   Comparative Effectiveness of Active Group Music Therapy in Major Depressive Disorder Compared to Standard Group
   Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2018;101(4):529-35.
    http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/viewfile/8902/7926

7. Narong Maneeton, Benchalak Maneeton, Suwannee Putthisri, Pakapan Woottiluk, Assawin Narkpongphun,
    Manit Srisurapanont. Risperidone for children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review.
    Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018;14:1811–20.
    https://doi:10.2147/NDT.S151802.eCollection2018

8. Tantawan Awirutworakul, Anuk Pitukthanin, Kwanpracha Chiangchaisakulthai, Cholnapa Anukul,
    Sakda Arj-Ong Vallibhakara. Prevalence of Psychiatric Disorders in Homeless Population in Bangkok, Thailand.
    J Med Assoc Thai 2018; 101 (8): 1065-71.

9. Papan Thaipisuttikul, Pitchayawadee Chittaropas, Pattaraporn Wisajun, Sudawan Jullagate.
    Development and validation of a screening instrument for cognitive fluctuation in patients
    with neurocognitive disorder with Lewy bodies (NCDLB): the Mayo Fluctuations Scale-Thai version.
    General Psychiatry 2018;31:e0000001. doi:10.1136/gpsych-2018-000001

10. Umaporn Udomsubpayakul, Ronnachai Kongsakon, Oraluck Pattanaprateep. Factors
      Influencing Civil Servants Medical Benefit Scheme Revenues at Ramathibodi Hospital,
      Fiscal Year 2016 to 2017. J Med Assoc Thai 2018; 101 (8): 1079-83.

11. Ronnachai Kongsakol, Rosarin Sruamsiri, Oraluck Pattanaprateep. Health-Related
     Quality of Life of Thai Cardiovascular Patients among Smokers and Non-Smokers Population.
     J Med Assoc Thai 2018; 101(9): 1197-201.

12. Nida Limsuwan, Sudawan Jullagate. Perception, Attitude to Treatment, and Resilience
      in Adult ADHD. J Med Assoc Thai 2018; 101 (9): 1237-43.

13. Nida Limsuwan, Thanavadee Prachason. The reliability and validity of the 15-item Systemic

     Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) Thai version. Journal of Family Therapy 2018; 0: 1–2.
     doi: 10.1111/1467-6427.12248

 

14. Nattakit Praphatthanakunwong, Komsan Kiatrungrit, Sirichai Hongsanguansri, Kaewta Nopmaneejumruslers.  
      Factors associated with parent engagement in DIR/Floortime for treatment of children with autism spectrum disorder.
      General Psychiatry Nov 2018;31. doi:10.1136/gpsych-2018-000009

 

15. Suwannee Sroisong, Somporn Kantharadussadee Triamchaisri, Ronnachai Kongsakon, Trude Bennett,
      Ratchneewan Ross. The experiences of survivors of intimate partner violence in Thai women. Journal of Health
      Research, 2018; 32(2):132-141.
https://doi.org/10.1108/ JHR-01-2018-014

 

16. Ronnachai Kongsakon, SurasitLochid-amnuay, NattiyaKapol, OraluckPattanaprateep. From Research to Policy
      Implementation: Trastuzumab in Early-Stage Breast Cancer Treatment in Thailand.
VALUE IN HEALTH REGIONAL 
      ISSUES 18 (2018), 1 – 7  
https://doi.org/10.1016/j.vhri.2018.08.004

17. Narong Maneeton, Benchalak Maneeton, Suwannee Putthisri, Sirijit Suttajit, Surinporn Likhitsathian, Manit
      Srisurapanont.
Aripiprazole in acute treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder:
      a systematic review and meta-analysis. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018;14:3063–3072.

 

18. Jeon YH, Chien WT, Ha JY, Ibrahim R, Kirley B, Tan LL, Thaipisuttikul P, Vasse E, Vernooij-Dassen M,
      Wang H, Youn JC, Brodaty H.
Application of the European quality indicators for psychosocial dementia care in 
      long-term care facilities in the Asia-Pacific region: a pilot study.
Aging Ment Health. 2018 Oct;22(10):1279-1286.
      doi: 10.1080/13607863.2017.1351521. Epub 2017 Jul 17.

 

ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 1. Phenprapha  Hemmanee, Winitra  Kaewpila. Association Between Quality of Life of Caregivers and Behavioral
  Problems of Children in Foster Care. J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):13-20. 

  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117155/89970
   
 2. Jareeporn  Jinpanyakul, Suwannee  Putthisri. Factors associated with Quality of Life among High School Students
  in the Unrest of Narathiwat Province. J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):21-32.

  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117158/89976
   
 3. Athichada  Athipongarporn, Nida  Limsuwan. Reasons  of  Poor  Treatment  Adherence  in 
  Children and Adolescents with ADHD. J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):33-46.
  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117159/89977
   
 4. Walee  Rattanawat, Daochompu  Nakawiro, Pataraporn  Visajan. Prevalence of Mild Cognitive
  Impairment (MCI) in Pre-Retirement Period of Hospital Staff. J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):55-64.

  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117163/89979
   
 5. Suchawadee  Pongthanawisuth, Nida  Limsuwan. Families’ Feedback on Useful Qualities of Reflecting
  Team in Family Therapy at Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):65-76.

  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117165/89980
   
 6. Natee  Viravan, Thanavadee  Prachason. Assessment of  Postoperative Delirium Screening with   
  the   Thai-Version 4  ‘A’s    Test    in   Elderly Patients Undergoing Hip/Knee Replacement.
  J Psychiatr Assoc Thailand 2018;63(1):77-88.

  https://tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/117167/89982
   
 7. Anyamanee Kosalpraphai, Komsan Kiatrungrit, Patcharin Seree. Association between Parental
  Internet Use and Behavioral Problems in Elementary Students. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(2): 101-14.
  http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/63-2/01_Anyamanee.pdf

 8. Nuron Yapha, Ratana Saipanish, Sanchai Kuladee, Apisit Boonkerd,Pattarabhorn Wisajun, Sudawan Jullagate.
  Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(2): 167-78.
  www.psychiatry.or.th/JOURNAL/63-2/06_Nuron.pdf
   
 9. Thananan Numsang , Thanita Tantrarungroj. Validity and Reliability of the Brief COPEInventory:
  Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(2): 189-98.
  http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/63-2/08_Thananun.pdf

 10. Soontaree Srikosai, Patarawadee Dornnork, Siriwan Taweewattanaprecha, Ratana Saipanish.
  Clinical Outcomes and Parents’ Life Congruence of Children with Attention Deficit-Hyperactive Disorder after Satir Model Based
  Psychoeducational Program. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(3): 227-246

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299