You are here

ผลงานวิจัยปี 2546

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2546

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Chakrit  Sukying,วันดี โภคะกุล, อุมาพร อุดมทรัพยากุล.An epidemiological study on insomnia in an elderly Thai population. Journal of the Medical Association of Thailand; 86(4):316-324.

  2. Saipanish R. Stress among medical students in Thai medical school. Medical Teacher. 25(5):502-506

  3. Jongjit J. Komsopapong L, Songjakkaew P, Kongsakon RHealth-related quality of life after hip fracture in the elderly community-dwelling.Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 34(3):670-674.

  4. Hemmers O, Guillemin R, Kanter E.P, Krassig B, Lindle D.W, Southworth S.H, Wehlitz R, Baker J, Hudson A, Lotrakul M, Rolles D, Stolte W.C, Tran I.C, Wolska A. Yu, S.W, Amusia M.Ya, Cheng, K.T, Chernysheva L.V, Johnson W.R, Manson S.T. Dramatic nondipole effects in low-enery photoionization: Experimental and theoretical study of Xe 5s. Physical Review Letters. 91(5);530021-530024 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับประเทศ

  1. Kongsakon R,Buranapichet U,Prasertchi R, Tongpoung P, Udomsubpayakul U. The development of Thai version of the Quality of Life Scale for Schizophrenic Patients. J Psychiatr Assoc Thai 2003; 49(2):89-110.

  2. มาโนช หล่อตระกูล.การฆ่าตัวตายในประเทศไทยช่วง พ.ศ.2541-2545.48.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2546;48(4):251-259.

  3. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ,อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ, สุธิดา ชาติวุฒินันท์, อัญชลี สมโสภณ,เชาวนี ติยบุตร, วินิดา จันทรรักษา, เพิ่มสุข เอื้ออารี,กนกกาญจน์ กอบกิจสุมงคล,วิจิตร อิสริยาวุฒิ, วิศาล ตันธารัตนกุล.กลุ่มบำบัดเพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคอ้วน.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48(1):23-35.

  4. ธวัชชัย ลีฬหานาจ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์,รณชัย คงสกนธ์. การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ลิเทียมเปรียบเทียบกับลิเทียมร่วมกับ valproate ในการรักษา bipolar disorder.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48(1):37-52.

  5. รณชัย คงสกนธ์สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค,อวยชัย โรจนนิรันกิจ,อุไร บูรณเชฐ.การพัฒนาแบบประเมิน montgomery asberg depression rating scale (MADRS) ฉบับภาษาไทย.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48,4:211-219.

  6. อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ. การฝังเข็มและพุทธิปัญญา : การศึกษา audioevoked potential P 300.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48(2):93-98.

  7. ดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์รณชัย คงสกนธ์,ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, หทัยชนนี บุญเจริญ.ต้นทุนต่อหน่วยของโรคอารมณ์แปรปรวนในหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48,3 :171-184.

  8. รัตนา สายพานิชย์,นงพงา ลิ้มสุวรณ.ความพึงพอใจในชีวิตคู่ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย; 48(1):13-21.

  9. Leelahanaj T., Kongsakon R. Cost-Effectiveness and Cost-Utility Analyses of Valproate vs. Lithium in the Treatment of Bipolar Disorder. J Psychiatr    Assoc Thailand 2003; 49(3): 231-256.

  10. สุวรรณี  พุทธศรี, ศศิธร  ยิ่งสาหรี่. ความชุกของโรคทางจิตเวช. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2546; 49(3):213-222

  11. จักรกฤษณ์  สุขยิ่ง, วันดี  โภคะกุล, อุมาพร  อุดมทรัพยากุล. การเปรียบเทียบความชุกของปัญหานอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติอุบัติเหตุทางสมอง. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย2546; 49(4):291-303

  12. ภาพันธ์ เจริญสวรรค์, ชัยชนะ  นิ่มนวล. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่มาทำกายภาพบำบัด. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย2546; 49(4):267-276.

ผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับประเทศ

  1. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรีอวยชัย  โรจนนิรันดร์กิจ, มณฑิรา  พรศาลนุวัฒน์, สุวรรณา  สี่สมประสงค์, ยุพเยาว์  เหล็กกล้า, รณชัย  คงสกนธ์. ระดับการพัฒนา และการใช้เหตุผล เชิงคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาแพทย์. ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ จากวิจัยสู่เวชปฏิบัติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2546 วันที่ 21-22  ตุลาคม 2546

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299