You are here

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 

รู้จักหลักสูตร....

            เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสถาบันที่รวมกันเปิดสอนหลักสูตรนี้มีคลินิกตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะงานสุขภาพจิตโรงเรียนและการร่วมมือกับชุมชน ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฎิบัติ จนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

 

ปรัชญา

            ผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดี ทั้งในด้านการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาสถาบันครอบครัว การช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โดยเฉพาะสำหรับสังคมไทย รวมทั้งเน้นการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการและผ่านประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวโดยตรง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก ๒ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
๑) มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงประยุกต์องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน
๓) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่ซับซ้อน รวมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๔) มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช่วยเหลือ บำบัดและฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน
๕) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานในองค์กร ชุมชน และสังคม  รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน
๖) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา วิจัย และปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
แผน ข เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม  หลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
๑) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถวิเคราะห์ รวมถึงประยุกต์องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน
๓) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่ซับซ้อน รวมทั้งวิเคราะห์งานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
๔) มีทักษะและความชำนาญในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช่วยเหลือ  บำบัดและฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว   ได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบัน
๕) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานในองค์กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน
๖) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา วิจัย และปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓)  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓). มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้าง อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

โครงสร้างหลักสูตร

 
แผน ก แบบ ก๒
 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต      
 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๓   หน่วยกิต  
 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     หน่วยกิต  
 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒   หน่วยกิต  
 
แผน ข
 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต      
 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๓   หน่วยกิต  
 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๐   หน่วยกิต  
 
  สารนิพนธ์     หน่วยกิต
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

๑. นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๒. นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๓. นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๔. ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
 

จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

แผน ก          10 คน
แผน ข          10 คน
*จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย*
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่           http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/curriculum/view.php?lang=th&curid=780...
 
และติดตามการรับสมัครได้ที่      http://www.grad.mahidol.ac.th/     
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม             คุณพรรณี หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-3000 ต่อ 61128-31
 
เอกสารหลักสูตร                     ดาวน์โหลด

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299