วันที่ 6 ตุลาคม 2557

   
08.00 - 08.30 น. 
  • ลงทะเบียน
 
08.30 - 09.00 น.
  • Introduction to DSM-5
ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
09.00 - 10.00 น.
อ.นพ.สัญชัย กุลาดี
10.30 - 12.00 น.
รศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ
อ.พญ.พิชญา กุศลารักษ์
13.00 - 16.00 น.
Neurodevelopmental and other disorders related to child & adolescent psychiatry
รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

   
08.30 - 09.30 น. 
  • Bipolar and related disorders
  • Depressive disorders
ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
10.00 - 11.30 น.
  • Neurocognitive disorders
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
อ.พญ.พิชญวดี ธีราโมกข์
13.00 - 15.40 น.
Other disorders
  • Somatic symptom and related disorders
  • Substance-related and addictive disorders
  • Personality disorders
  • Sleep-wake disorders
  • Eating disorders
ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
ผศ.พญทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
อ.นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวินิจฉัยในและการนำไปใช้

 
Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders อ.นพ.สัญชัย กุลาดี
Bipolar and related disorders
ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
Depressive disorders ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
ADHD อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
LD ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
Communication disorders ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
Gender dysphoria อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
DMDD รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ
Anxiety disorders อ.พญ.พิชญา กุศลารักษ์
Trauma- and stressor-related disorders อ.พญ.พิชญา กุศลารักษ์
อ.พญ.ธนิตา หิรัญเทพ

Neurocognitive disorders

อ.พญ.พิชญวดี ธีราโมกข์
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง

อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
Substance-related and addictive disorders อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
Personality disorders ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
Sleep-wake disorders ผศ.พญทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล
Eating disorders อ.นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299