You are here

ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เป็นตำราที่คณาจารย์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้น  เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีคู่มือในการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย ถูกต้อง ตำราฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4 นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้มีการปรับการระบบการวินิจฉัยโรคใหม่เป็นระบบการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบับล่าสุด (DSM-5) และปรับรูปแบบการเขียนให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพจิต และผู้สนใจศึกษาด้านสุขภาพจิต

ดูตัวอย่างได้ที่  http://issuu.com/manotelo/docs/ramapsych
สั่งซื้อได้ที่  https://www.facebook.com/ramabooks

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4 (2558)
• ลดความยุ่งยากสับสน สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาจิตเวชศาสตร์
• ใช้การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชระบบล่าสุด DSM-5
• กระชับ มุ่งให้นำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ
• ภาษาและศัพท์เฉพาะที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย
• ขนาด A5 เนื้อในสองสี (ฟ้า-ดำ) จำนวน 635 หน้า
• เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพจิต และผู้สนใจศึกษาด้านสุขภาพจิต
 

ราคาเล่มละ 350 บาท

มีจำหน่ายที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และที่ศูนย์หนังสือจุฬา

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่   https://www.facebook.com/ramabooks

 

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299