You are here

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์  เมื่อ 20 มกราคม 2559 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299