You are here

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล และ พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล และ อาจารย์ พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน ในโอกาสผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299