You are here

การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2565

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการฝึกอบรมฯ ได้พิจารณาความสมดุลระหว่างจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รับได้และศักยภาพด้านการฝึกอบรม ขณะนี้ภาควิชาฯ สามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นได้ปีละ 4 คน (สำหรับปีการศึกษา 2565 รับตำแหน่ง Free Training 1 ตำแหน่ง)

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     2.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่แพทยสภาฯ รับรอง
     2.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ของแพทยสภาฯ
     2.3 ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
     2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา
     2.5 กรณีที่ต้องการเข้ารับการอบรมแบบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการฝึกอบรม 3 ปี โดยในระบบนี้จะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการอบรมในปีที่ 1 และ 2
 

3. ขั้นตอนการสมัคร สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564   โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้
    3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย: https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment
    3.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

4. เอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 กำหนดไว้
    4.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ยื่นเอกสารตามข้อ 3.1 โดยตรงหรือส่งไปรษณีย์
    4.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ในข้อ 3.2
    4.3 หน่วยจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต้องส่งบทความเรื่อง “ข้าพเจ้า กับ การมาเรียนจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” (ใช้ font Cordia New size 14, ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4, ส่งเป็นไฟล์ pdf) โดยส่งมาที่อีเมล์ jk.namsoot@gmail.com  ทั้งนี้ ส่งภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

 

5. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้พิจารณาพันธกิจของหลักสูตรฯและได้ตั้งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรฯ โดยมีนโยบายรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความพิการซึ่งต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ หากความพิการนั้นไม่มีผลต่อผู้ป่วยหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
    5.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
         •    เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
         •    เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
         •    สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลึกซื้งถึงปัญหาทางจิตใจของผู้ป่วยอย่างจริงใจจนถึงขั้นสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy)
         •    ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์
         •    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
         •    บุคลิกภาพและวุฒิภาวะ (maturity) ที่เหมาะสม
         •    มีความอดทนต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ร่วมงาน
         •    มีความรักและพร้อมที่จะเข้าใจเด็กและวัยรุ่น
         •    ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ
         •    มีความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเจริญให้แก่วงการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
         •    ใฝ่หาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมในวิชาชีพอยู่เสมอ และมีความสนใจในงานวิจัยทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
         •    มีความสนใจการส่งเสริมสุขภาพจิตการป้องกันโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   5.2 เกณฑ์การรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปตามที่หลักสูตรฯได้กำหนดคุณสมบัติไว้ตามระเบียบของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาโดยปราศจากอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออำนาจอันมิชอบ และนโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการคำนึงถึงความต้องการของระบบสุขภาพด้วย เช่นมีการพิจารณาถึงต้นสังกัดจังหวัดที่ขาดแคลน
   5.3 คณะกรรมการคัดเลือก
        สถาบันฝึกอบรมมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการคัดเลือกและจัดการสอบสัมภาษณ์โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

5.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะมีการพิจารณาให้คะแนนจาก
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • เกรดเฉลี่ย พบ. ไม่ต่ำกว่า 2.75
         • NL 3 ผ่านครั้งที่ 1 (ถ้าไม่ผ่านครั้งที่ 1 พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
         • ผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (*เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดสอบจากสนามสอบต่างๆ ดังนั้นคณะกรรมการจึงกำหนดให้ผู้สมัครอ่านบทความภาษาอังกฤษทดแทน)
โดยทางหลักสูตรจะติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดไปยังผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แต่ละคนอีกครั้งหนึ่ง

 การให้คะแนน       
        • ต้นสังกัดที่ได้รับทุนมา (ร้อยละ 20)
        • คะแนนจากการสัมภาษณ์ในห้องสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ ทัศนคติ critical thinking ความมั่นคงทาง อารมณ์ ทักษะในการสื่อสาร แรงจูงใจในการเรียนจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น (ร้อยละ 80)

หากผู้สมัครมีความพิการจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร และการดูแลผู้ป่วย

 

6. การตัดสินจะพิจารณาจาก
       6.1 คะแนนรวมของกรรมการสัมภาษณ์ทุกท่าน
       6.2 คะแนนในส่วนของการสัมภาษณ์ โดยเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
       6.3 มติของกรรมการสัมภาษณ์ ถือเป็นสิทธิ์ขาด
           (หากท่านมีข้อสงสัยในผลการตัดสินสามารถสอบถามได้ที่ประธานหลักสูตรดูแลแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ)
 หมายเหตุ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินปีการศึกษาละ 9,200 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

 

 7.กลไกในการอุทธรณ์
        ผู้สมัครสามารถร้องเรียนโดยตรงที่ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยเปิดให้แจ้งความจำนงในการอุทธรณ์และขอดูคะแนนการคัดเลือกได้ภายใน 15 วัน หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ เพื่อที่คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะได้มีการพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
 

 

8. ช่องทางติดต่อ
     8.1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 3 ชั้น 7)    
           270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
              คุณจอมขวัญ นามสูตร โทร.02-201-1929 ต่อ 222
               E-mail: jk.namsoot@gmail.com

     8.2 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
           เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร.02-201-1804-6     
     8.3 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
           กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
           อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กทม. 10400
           คุณจันทนา คำประกอบ โทร.02-640-4488
           E-mail: rcpsych.th@gmail.com

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299