You are here

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 

ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

โดย ผศ.พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

โดยการจัดโครงการอบรมด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การสกัดข้อมูล การตีความ และการเขียนรายงานเพื่อวิจัยเชิงคุณภาพ...

 

ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น ๑

 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 

 

ด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299