You are here

 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มารู้จักกับภาพรวมการเร...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVA...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิต...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงาน Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5 "Step up to Advanc...

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องปร...

 

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

 

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

 

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299