You are here

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการความสุขในสวนผัก รุ่นที่ 1 โดยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่ม  Learning Disor...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ    โครงการพัฒนางานประ...

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ส...

 

การบรรยายพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติจิตเวช โดย นายชิงชัย ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ...

 

พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ มอบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป...

 

ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย special lecture เรื่อง...

 

ครอบครัว นพ.ธิติ นพสุวรรณ ได้มอบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช ...

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านความเป็นครู

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ...

 

คณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ Faculty of Health Sciences, University Putra...

 
กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก LD

รวมภาพบรรยากาศเปิดคอร์สเรียนช่วงปิดเทอมสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน

 
บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"

ภาควิชาจิตเวชได้รับเกียรติจากคุณ ขิว สู เฟิน และคุณสุชน แซ่เฮง จากมูลนิธิฉือจี้ แห่งประเทศไทย มาบรรยายในเรื่อง...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299