You are here

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น ๑

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา วันที่ 29 มี.ค.61

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 

ด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสยามมงกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ในเวลา 12.00  น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมถาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7...

โดยคุณ นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ (น้าต๋อย) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

ภายใต้แนวคิดสร้างครอบครัวไร้รุนแรงด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ด้วยดาวเรืองสะพรั่งทั้งรามาธิบดี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น 

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299