You are here

เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มารู้จักกับภาพรวมการเร...

โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเว...

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้าการสร้างสุขด้วยการท...

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVA...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิต...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรง...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงาน Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5 "Step up to Advanc...

Rama Psy Open House 2017 ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพท...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องปร...

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต...

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299